คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ และเอกสารที่ใช้ในการสมัครที่คุณต้องรู้ !

สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นทางแก้ปัญหาอย่างทันใจของคนที่ต้องการใช้เงินเร่งด่วน ซึ่งในปัจจุบันนี้ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งต่างก็มีบริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการใช้เงิน ซึ่งทางผู้ขอยื่นกู้เองก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีก่อนจะทำการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาและอนุมัติวงเงินอย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหา

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ และเอกสารที่ต้องเตรียม มีอะไรบ้าง?

การเตรียมตัวให้พร้อมและจัดเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณยื่นขอสินเชื่อจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้อย่างสะดวกและมีโอกาสได้รับการพิจารณาที่เร็วขึ้น โดยคุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนยื่นกู้และจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ

1.ผู้ขอยื่นกู้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี แล้วแต่เงื่อนไขที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด

2.มีอาชีพที่มั่นคง มีแหล่งที่มาของรายได้แน่นอน อย่างเช่น เป็นพนักงานบริษัท, ข้าราชการ หรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ

3.มีรายได้ขั้นต่ำตามที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินกำหนด โดยจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่เงื่อนไข เช่น เริ่มต้นที่รายได้ต่อเดือน 7,500 – 12,000 บาทต่อเดือน ซึ่งฐานเงินเดือนหรือฐานรายได้นี้จะเป็นตัวกำหนดเพดานเงินกู้ที่ทางธนาคารจะปล่อยให้ผู้กู้เป็นจำนวนเงินที่มากน้อยไม่เท่ากัน

4.หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องมี Work permit หรือใบอนุญาตในการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีที่พักอาศัยอย่างเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่แล้ว จะยึดคุณสมบัติที่ว่ามีการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.มีอายุงานหรืออายุของกิจการตามที่กำหนด หากเป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 4-6 เดือนหรือตามที่ธนาคารกำหนด หากเป็นกิจการส่วนตัวต้องเปิดกิจการมานานพอสมควร โดยสามารถสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จะขอยื่นกู้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

การเตรียมเอกสารสำหรับขอยื่นกู้สินเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ขอยื่นกู้แล้วไม่ผ่านหรือการพิจารณาล่าช้า อันเนื่องมาจากเอกสารไม่พร้อมหรือไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและมีความสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยคุณสามารถเตรียมเอกสารสำหรับขอยื่นกู้สินเชื่อต่างๆ เอาไว้ล่วงหน้าดังต่อไปนี้

พนักงานบริษัทหรือข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (ในกรณีที่มีอาชีพเป็นข้าราชการประจำ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้ในกรณีที่ใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรประชาชนในการยื่นขอสมัครสินเชื่อ อย่างเช่น ใช้บัตรข้าราชการในการสมัคร
 • สลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • Bank statement หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อาชีพอิสระ, ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • Bank statement หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งควรบริหารจัดการบัญชีให้มีเงินเข้าออกอย่างสม่ำเสมอเพื่อความน่าเชื่อถือ

นิติบุคคล

 • แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
 • สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
 • สำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี

ชาวต่างชาติที่พักอาศัยและทำงานในประเทศไทย

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนา Work permit หรือใบอนุญาตในการทำงานในประเทศไทย โดยจะต้องมีอายุการทำงานในไทยตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • สลิปเงินเดือนหรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • Bank statement หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน

เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินด่วน การขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งการเตรียมตัวที่ดีและมีความพร้อมในเรื่องของเอกสารก็จะมีส่วนช่วยให้คุณได้รับอนุมัติเงินกู้ได้เร็วขึ้น