มาทำความรู้จักกับความหมายของ Vision และ Mission กันดีกว่า

ในยุคปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพหรือ การทำงานในองค์กรหลากหลายรูปแบบ แน่นอนว่า ผู้คนส่วนใหญ่ จะต้องพบเจอกับคำว่า Vision และ mission กันอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันเป็นส่วนมาก ในองค์กรหรือธุรกิจใหญ่หลายประเภท และแน่นอนว่า หากใครได้ทำงานใน องค์กรใหญ่ เล็กมากแล้วนั้น จะต้องคุ้นเคยกับ คำทั้งสองคำนี้กันเป็นอย่างดี แต่สำหรับผู้คนส่วนใหญ่นั้น อาจจะคิดว่าทั้งสองคำนี้ มีความหมายที่เหมือนกัน หรือสามารถใช้ได้แบบเดียวกัน แต่ในความจริงแล้ว ทั้ง 2 คำนี้มีความหมาย และความแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมถึงลักษณะในการใช้งาน ก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน ซึ่งบอกได้เลยว่า ผู้คนส่วนมากอาจจะเข้าใจในเรื่องของความหมาย และการใช้งานที่ผิดได้ ดังนั้นในวันนี้ผู้เขียน จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ทั้งสองคำนี้ ไม่ว่าจะเป็น Vision หรือ mission…

Read More

COO คือ อะไร แตกต่างจาก CEO อย่างไร

องค์กรธุรกิจที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ ไม่ได้เกิดจากการมีวิสัยทัศน์และการวางแผนบริหารจัดการที่ดีของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่การวางโครงสร้างของบุคลากรให้ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารระดับสูง ที่เรียกกันว่า CEO และ COO จนถึงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานก็เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว CEO คืออะไร เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คุ้นเคยและรู้จักคำว่า CEO ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า Chief Executive Officer หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์กรหรือบริษัทนั้น ทำหน้าที่เป็นประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุด โดยได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการอำนวยการ หรือบอร์ดของบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจจัดการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดังนั้นผู้ที่เป็น CEO จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถสูง และไม่สามารถทำงานเพียงคนเดียวได้ จึงต้องมี COO หรือมือขวาของ CEO เป็นผู้ช่วย COO คือ อะไร เมื่อทำความเข้าใจกับคำว่า CEO…

Read More

KPI คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการบริหารองค์กรธุรกิจ

การบริหารที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการบริหารองค์กรธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านการตลาดสูง ๆ ปัจจัยสู่ความสำเร็จนอกจากขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารแล้ว KPI หรือตัวชี้วัดความสำเร็จที่ผู้บริหารนำมาใช้ในการวัดและประเมินผล คือส่วนหนึ่งที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการสร้างยอดขาย กำไร ความพึงพอใจของลูกค้า หรือกำลังการผลิต KPI คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการบริหารองค์กรธุรกิจ KPI คืออะไร KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator หมายถึง ดัชนีชี้วัดผลงานหรือ ความสำเร็จของงาน โดยอักษรย่อแต่ละตัวมาจาก 3 ประโยค ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผลความสำเร็จ ดังนี้ K = Key หมายถึง หัวใจหลัก เป้าหมายหลัก กุญแจสำคัญของความสำเร็จ…

Read More