ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน ขอคืนเงินได้ ต้องทำอย่างไรใช้เอกสารอะไรบ้างดูที่นี่

ประกันสังคมมาตรา 40 www.sso.go.th ผู้ประกันตนหากจ่ายเงินสมทบเกิน สามารถยื่นคำขอคืนเงินได้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างดูที่นี่

ประกันสังคมมาตรา 40 www.sso.go.th   สำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งว่า ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเกิน จ่ายเต็ม ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องกังวล

ผู้ประกันตน ม. 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกิน

 • งวดเดือน ส.ค. 64 – ม.ค. 65
 • และงวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65
 • สามารถขอรับเงินคืนได้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

 • สามารถยื่นคำขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงิน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับคืนเงินสมทบ

1.แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

 • ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนกรณีลดอัตราเงินสมทบ (สปส.1-40/7)
 • โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

3.หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 •  ธนาคารออมสิน

ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 และงวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ในคราวเดียวกันได้

ประกันสังคมมาตรา 40

ผู้ประกันตนสามารถคำนวณยอดเงินที่นำส่งไว้เกิน ดังนี้

งวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท

 • ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท

ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท

 • ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท

– ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท

 • ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

 

งวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565

ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท

 • ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท

ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท

 • ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท

ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท

 • ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม