สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ให้กู้รายละ 20,000 ดอกเบี้ยต่ำ

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ให้กู้รายละ 20,000

ดอกเบี้ยต่ำ เช็กเลย!

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ให้กู้รายละ 20,000

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

 • 20,000 บาท ต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
 • ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ

วิธีการชำระสินคืนเงินกู้

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ ดังนี้
งวดที่ เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระเงินงวด
1-6 ปลอดชำระเงินต้น 6 งวดแรก 70 70
7-23 1,112 70 1,182
24 1,096 70 1,166
รวม 20,000 1,680 21,680

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกัน

 • ไม่ต้องมีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

 • ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 • ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ

 • ภายใน 31 มกราคม 2566

เอกสารประกอบการขอกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 • กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

 

ข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

 

ลงทะเบียน คลิก