ออมสินจัด “สินเชื่อเพื่อคุณ” ให้กู้ 3 หมื่น ดอกเบี้ย 1.25% ไม่ใช้หลักประกัน

ออมสินออก “สินเชื่อเพื่อคุณ” ให้กู้ 3 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 1.25% ไม่ใช้หลักประกัน ผ่อนนาน 2 ปี ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ฟื้นฟูอาชีพหลังโควิด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 รายงานข่าวจากธนาคารออมสินระบุว่า ธนาคารออมสินได้ออก “สินเชื่อเพื่อคุณ” เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิด-19 วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และชำระหนี้นาน 2 ปี โดยสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
    • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
    • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน