วางแผนการเงิน อย่างไรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

วางแผนการเงิน อย่างไรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

การ วางแผนการเงิน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน หากเราเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมได้มาซึ่งความสำเร็จอย่างแน่นอน การวางแผนที่ดีจะช่วยป้องกันจากความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนการบรรลุได้ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี หากเราไม่มีการวางแผนการเงินที่ดี เชื่อได้ว่า คุณต้องพบกับความล้มเหลวด้านการเงินในระยะยาวอย่างแน่นอน หากตั้งแต่วันนี้ คุณได้เริ่มการวางแผนการเงิน ก็สามารถมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการเงินอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นการตอบโจทย์สำหรับผู้ที่กำลังให้ความสนใจกับการวางแผนด้านการเงินได้เป็นอย่างดี

 เข้าใจการบริหารการเงินที่ถูกต้อง 

หลักการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง  จะช่วยให้เราเห็นความสำคัญและเรียงลำดับขั้นตอนการวางแผนการเงินอย่างถูกต้อง สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด เราต้องสร้างฐานให้แน่นก่อน จากนั้นจึงค่อยต่อยอดเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ สามารถทำได้ดังนี้

  1. บริหารจัดการรายรับและรายจ่าย เป็นเรื่องที่คุณจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการสำรวจรายรับรายจ่าย เพราะจะได้ทำให้ทราบถึงสถานะ การเงินของคุณได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการจัดการรายรับรายจ่ายของคุณอย่างไร เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
  2. บริหารความเสี่ยง ถือเป็นการเตรียมตัวรับมือ เพื่อลดความเสี่ยงหรือลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การบริหารความเสี่ยงสามารถเลือกได้มากมาย เช่น การทำประกันภัย การทำประกันชีวิต หรือการเก็บออมเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นต้น
  3. เก็บออมและลงทุน

การออมเงินแล้วการนำเงินมาลงทุน สามารถทำได้หลายวิธี ถือเป็นการเพิ่มค่าของเงินโดยที่เรายอมแลกกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ กับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น เก็บออมซื้อบ้าน เก็บออมท่องเที่ยว เก็บออมเพื่อสร้างครอบครัว หรือลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรด้วยหลากหลายวิธี

วางแผนการเงินอย่างไร ให้ได้ผล 

  1. วางแผนให้ครบ ตามขั้นตอนการวางแผนการเงิน

การวางแผนทางการเงิน ไม่ใช่เป็นการเลือกลงทุนกับกองทุนรวม หรือประกันต่าง ๆ เท่านั้น ควรเริ่มวางแผนตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการบริหารรายรับรายจ่าย การมีเงินออม การจัดการหนี้สิน ไปจนถึงการวางแผนจัดการความเสี่ยง การลงทุนต่อยอดความมั่งคั่ง การวางแผนส่งต่อทรัพย์สิน และการจัดการภาษี เราจึงต้องวางแผนให้ครบทุกด้าน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

  1. เรียงความสำคัญของเป้าหมาย

ควรให้ความสำคัญในการเรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพราะแต่ละคนมีเป้าหมายที่ต่างกัน เช่น เก็บเงินผ่อนบ้าน ซื้อรถคันใหม่ แผนการศึกษาลูก  แผนเกษียณอายุ  แผนดูแลพ่อแม่ แผนคุ้มครองความเสี่ยง อยากทำทั้งประกันชีวิต สุขภาพ รถยนต์ อัคคีภัย ฯลฯ

  1. ให้ความสำคัญทุกเป้าหมายอย่างเท่าเทียมกัน

ทุกคนย่อมมีเป้าหมายหรือแผนการออมเงินหลายแผน จึงควรให้ความสำคัญกับทุก ๆ แผนที่เท่าเทียมกัน ไม่ควรนำเงินไปทุ่มกับแผนใดแผนหนึ่งมากจนเกินไป ถึงแม้ในแต่ละแผนยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ตาม เพื่อให้การ0 เงินของเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

  1. ประเมินความเสี่ยงของทุกแผนอย่างรอบคอบ

หลักสำคัญในการวางแผน คือ การประเมินความเสี่ยง ของแต่ละแผนว่า จะมีความเสี่ยงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่อาจมีโอกาสทำให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้ และควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพื่อคุณจะได้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย

บทสรุป 

วางแผนการเงินอย่างไร เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณได้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ หากคุณอยากประสบความสำเร็จ ควรศึกษาหารายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการทำให้ชีวิตดีขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ