ออมเงิน อย่างไรให้เก็บเงินได้

ออมเงิน อย่างไรให้เก็บเงินได้

ออมเงิน คือ เงินรายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งจะหมายถึงส่วนต่างระหว่างรายได้ และ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง การออมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ซึ่งสามารถหาช่องทางเพิ่มเงินออมได้โดยการทำงานให้มากขึ้น ใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษ การลดรายจ่ายลงด้วยการรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมก็จะทำให้มีการออมเกิดขึ้นได้เหมือนกัน

ความสำคัญของการออมเงิน

หากคุณต้องกำลังมีเป้าหมายในชีวิตว่าจะต้องมีบ้าน มีรถ เงินออมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้เงินออมยังใช้สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของคุณได้ด้วย ดังนั้นคุณจึงควรมีการออมอย่างสม่ำเสมอในชีวิต

วิธีการออมเงิน เริ่มต้นได้ง่ายนิดเดียว

 • จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
  การทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นวิธีง่าย ๆ ที่สามารถช่วยเตือนใจให้เราไม่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยทีเดียว แถมยังสามารถช่วยให้เราเห็นรายรับ รายจ่าย และจำนวนเงินออมที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ได้ ทำให้มีกำลังใจในการเก็บออมต่อไปได้อีกด้วย
 • ควบคุมความอยากมี อยากได้
  คนเรามักจะมีความอยากได้อยากมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใหม่ มือถือใหม่ เสื้อผ้าใหม่ ฯลฯ ไม่ว่าจะจำเป็นหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นหากเรารู้จักการวางแผน เรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรจำเป็น อะไรไม่จำเป็น อะไรต้องซื้อก่อนหลัง ก็เป็นอีกหนี่งวิธีที่จะทำให้ท่านมีเงินออมได้เช่นกัน ซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องตามเพื่อน หรือตามเทรนแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา เพราะมันจะทำให้ท่านสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์

คุณควรเปิดบัญชีเงินออมไว้ เพื่อสะสมเงินเอาไว้ในอนาคต โดยจัดสรรเงินบางส่วนเพื่อเก็บเข้าฝากในบัญชีธนาคารถึงแม้ว่าจะมีดอกเบี้ยไม่มาก แต่ก็เป็นการสร้างนิสัยการออมให้กับตัวเอง ซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาก็ตาม ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนในวัยทำงานเท่านั้นที่จะต้องออมเงิน

ยิ่งหากเราเริ่มออมเงินตั้งแต่เด็กจะยิ่งให้เรารักการออมมากขึ้น เพราะเราเห็นจำนวนเงินที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ในบัญชีเงินฝากของเรา เราก็จะยิ่งมีกำลังใจในการออมมากขึ้น

 • ส่งเสริมประสบการณ์การทำงาน

ในกรณีที่คุณเป็นพ่อเป็นแม่สามารถสร้างนิสัยการออมให้กับลูกได้ด้วยการให้ลูกเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้านแล้วแต่โอกาสเหมาะสม คุณสามารถให้เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นรางวัลในการทำงาน เพื่อให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญของเงินที่กว่าจะได้มา สิ่งเหล่านี้เป็นการปลูกฝั่งนิสัยด้านการเงินให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจที่มาของเงิน

ประโยชน์ของการออมเงิน

 • ช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคง เช่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินของครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมาชิกและเพื่อสะสมทรัพย์สินให้แก่สมาชิกของครอบครัวการออมทำให้ผู้ออมเงินมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต
 • ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นโดยอาจนำเงินออมไปซื้อบ้าน รถยนต์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเงินออมของประชาชนที่ฝากไว้กับธนาคารส่วนหนึ่งรัฐบาลจะนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
 • ช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้มากขึ้นจากการได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ย เงินปันผลหรือกำไร โดยการนำเงินไปฝากธนาคารหรือ สถาบันการเงิน การซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือการซื้อหุ้นในธุรกิจต่าง ๆ 
ปัจจัยสำคัญในการออม

โดยทั่วไปการออมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่าการจ่าย และต้องอาศัยปัจจัยสำคัญในการออม ดังนี้

 • รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ 

ผู้ที่มีรายได้แน่นอนทุกเดือนในจำนวนไม่สูงมาก จำนวนเงินออมที่กันไว้ อาจเป็นเพียงจำนวนน้อยตามอัตราส่วนของรายได้ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงควรจะมีการออมไว้เพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ความแน่นอนของจำนวนรายได้ในอนาคตหลังเกษียณอายุ 

เนื่องจากหน่วยงานที่ทำงานอยู่อาจมีนโยบายช่วยเหลือในวัยชราหลังเกษียณอายุ หรือภายหลังออกจากงานก่อนกำหนด เช่น การให้บำนาญ บำเหน็จ เงินชดเชย เป็นต้น

 • ผลตอบแทนที่ได้รับ 

ถ้าผลตอบแทนในการออมเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

 • มูลค่าของอำนาจซื้อของเงินในปัจจุบัน 

ผู้ออมเงินจะตัดสินใจออมเงินมากขึ้น หลังจากพิจารณาถึงอำนาจซื้อของเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าจะมีความแตกต่างจากมูลค่าของเงินในอนาคต 

ปัญหาในการออม

 ปัญหาในการออมเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เนื่องจากชาวไทยจำนวนมากจะมีอายุยืนประมาณ 80-90 ปี แต่ส่วนมากก็ยังไม่มีการออมอย่างเพียงพอเพราะแต่ละคนก็จะมีปัญหาเรื่องการออม และท้อแท้ที่จะพยายามออมเงินต่อไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 • ความโลภ (Greedy) คือความต้องการอยากได้ทุกอย่างที่พบเห็น จึงใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย โดยไม่คำนึงถึงอนาคตว่าจะมีเงินเก็บเหมือนที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ทำให้การวางแผนออมเงินไม่ประสบผลสำเร็จในที่สุด
 • ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) หมายถึง ช่วงเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับราคาของสินค้าหรือบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทำให้อำนาจซื้อและมูลค่าของเงินออมลดลง จึงเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหา คือควรหาแหล่งเงินออมที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 • เหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Event) เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  เช่น อุบัติเหตุ การตกงาน เจ็บป่วยเป็นต้น  จะส่งผลต่อการนำเงินที่ออมอยู่มาใช้ 

บทสรุป

ออมเงิน มีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งจริง ๆ แล้วทุกคนสามารถเก็บออมเงินได้ทุกคน ซึ่งจะต้องตั้งใจและสร้างวินัยในการออมเงินให้ได้เสียก่อน โดยการตั้งเป้าหมายการออมเงินให้ตัวเอง แล้วใช้เป้าหมายเป็นตัวกระตุ้นให้เราเก็บเงิน เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเก็บออมเงินได้อย่างแน่นอน