Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร

Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร ใช้อะไรได้บ้าง ใช้มือถือแทนบัตรประชาชนสมัครยังไง Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคการใช้ Digital ID ใช้มือถือแทนบัตรประชาชน ได้ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ กรมการปกครองได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ DOPA-Digital ID เพื่อรองรับยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร Digital ID หรือ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ในอดีตที่ผ่านมาการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ หรือการให้บริการของภาคธุรกิจแก่ประชาชน ประกอบด้วยขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่มีความซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากร เกิดภาระต่อผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตน…

Read More