Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร

Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร

Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร ใช้อะไรได้บ้าง ใช้มือถือแทนบัตรประชาชนสมัครยังไง

Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคการใช้ Digital ID ใช้มือถือแทนบัตรประชาชน ได้ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ กรมการปกครองได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ DOPA-Digital ID เพื่อรองรับยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ

Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร

Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร

Digital ID หรือ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ในอดีตที่ผ่านมาการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ หรือการให้บริการของภาคธุรกิจแก่ประชาชน ประกอบด้วยขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่มีความซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากร เกิดภาระต่อผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตน ก่อให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดภาระต่อผู้ใช้บริการ

จึงได้พัฒนา ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐหรือ Digital ID ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและการใช้หลักฐาน หรือการทำธุรกรรมต่างๆ โดยระบบดังกล่าวประกอบไปด้วยสองส่วน คือ

  • การระบุตัวตน (Identification) คือ การแสดงหลักฐานว่าตัวผู้ใช้เป็นใคร เช่น ชื่อผู้ใช้หรือ Username
  • การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่าเราเป็นบุคคลที่เข้าใช้งานจริง เช่น รหัสผ่าน หรือ Password

Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร

ส่วนการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน Digital ID ที่มีการใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น บัตรประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, User&Password ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ยืนยันตัวตนในช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ได้ เช่น การสมัครเปิดบัญชีธนาคาร , การใช้ Mobile Banking หรือการเปิดใช้บริการ e-Wallet เป็นต้น ซึ่งมีขั้นตอนการสแกนบัตรประชาชน ใส่รหัสหลังบัตรประชาชน และสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น

Digital ID ใช้ทำอะไรได้บ้าง

Digital ID เป็นเรื่องใกล้ตัวและได้ใช้แล้ว  แต่ผู้ใช้บริการอาจไม่รู้ เช่น

ระบบธนาคารออนไลน์ ที่คุณลงทะเบียนกับทางธนาคาร มีการสแกนใบหน้าและระบุรหัสผ่านครั้งแรก เพื่อสมัครใช้บริการแอปธนาคาร และเปิดบัญชีออนไลน์ สามารถทำธุรกรรมได้ทางออนไลน์โดยไม่ต้องยืนยันตัวอีกครั้ง ซึ่งได้ลงทะเบียน National Digital ID (NDID) ไว้แล้ว ไว้ใช้บริการต่างๆบนโลกดิจิทัลเช่น

การเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ การสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงาน ไม่ต้องเตรียมแฟ้มเอกสารส่งอีกครั้ง ทำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การใช้เบอร์โทรศัพท์ยืนยันแทนการใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องเซ็นเอกสาร หรือถ่ายเอกสารสำคัญบนกระดาษ

ระบบ Digital ID ปลอดภัยกว่าเดิมยังไง? 

ในฝั่งผู้ใช้ เมื่อเทียบกับการยืนยันตัวตนเดิมๆ ที่ต้องมีการเซ็นเอกสาร และอาจทำให้เอกสารตกหล่นรวมทั้งมีการยืนยันตัวซ้ำซ้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ทำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านตกหาย และยังไม่มีการเซ็นเกิดขึ้น มิจฉาชีพสามารถนำเอกสารที่ไม่ได้เซ็นนี้นำไปใช้ในทางไม่ดีได้

ในฝั่งรัฐบาล เอกชน หรือผู้ประกอบการ Digital ID จะมาช่วยให้สามารถทราบตัวตนของผู้ใช้ได้ง่าย โดยไม่ต้องเก็บเอกสารแบบกระดาษให้ยุ่งยาก ช่วยค้นหาข้อมูลผู้ใช้ที่รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น กว่าการเปิดแฟ้มจริงๆค้นหา

ขั้นตอนการสมัคร ใช้มือถือแทนบัตรประชาชน

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)
  2. ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือที่ว่าการเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร
  3. เมื่อมาถึงสำนักทะเบียน แจ้งขอลงทะเบียนแล้ว ให้ทำการเปิดแอปพลิเคชัน D.DOPA พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องมือ,ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
  4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
  5. ทำการ Scan QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น D.DOPA
  6. ระบบแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่าน โดยทั้ง 2 ครั้งต้องเหมือนกัน
  7. เมื่อระบุครั้งที่ 2 ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนขอยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่ออัพโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชันมือถือของคุณ
  8. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงสถานะ การสมัครสำเร็จแล้ว

Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร

* หมายเหตุ : การดำเนินการลงทะเบียนซึ่งในระยะแรกนี้ ให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงเพื่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งระยะต่อไประบบลงทะเบียนนี้จะมีการพัฒนาเป็นระบบออนไลน์ต่อไป

การสมัครใช้มือถือแทนบัตรประชาชน สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และหลังสมัครเสร็จแล้ว เมื่อต้องติดต่อรับบริการจากหน่วยงานรัฐ หรือมีเจ้าพนักงานเรียกตรวจบัตรประชาชนในกรณีต่างๆ ประชาชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้วแสดงต่อเจ้าพนักงานที่เรียกตรวจแทนการใช้บัตรประชาชนจริงได้

การสมัครใช้มือถือแทนบัตรประชาชนนี้ เบื้องต้นใช้กับหน่วยงานต่างๆของรัฐ และจะขยายไปยังหน่วยงานเอกชนในอนาคต

Digital ID ปลอดภัยแค่ไหน ?

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอีเอส กล่าวว่า Digital ID จะเข้ามาแทนที่การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยความปลอดภัยที่สูงกว่า เนื่องจาก Digital ID จะมีลักษณะเป็นคิวอาร์โค้ด ขณะที่บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงจะเกิดโอกาสที่มิจฉาชีพเห็นข้อมูลหน้าบัตรจากการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแลกบัตร การติดต่อหน่วยงาน การใช้ประกอบการทำธุรกรรมการเงิน หรือ ธุรกิจต่างๆ โดย Digital ID จะช่วยลดการปลอมแปลงบัตรประชาชน หรือสวมรอยเจ้าของที่แท้จริงได้

ทั้งนี้บัตรประชาชนรูปแบบใหม่บนมือถือคุณ บัตรประชาชนทางดิจิทัล Digital ID จะเริ่มใช้จริงในวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้

อ้างอิง รัฐบาลไทย กระทรวงมหาดไทย  MEiD

อ่านบทความและข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ it24hrs.com