Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร

Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร ใช้อะไรได้บ้าง ใช้มือถือแทนบัตรประชาชนสมัครยังไง Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคการใช้ Digital ID ใช้มือถือแทนบัตรประชาชน ได้ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ กรมการปกครองได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ DOPA-Digital ID เพื่อรองรับยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ Digital ID ดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนทางดิจิทัล คืออะไร Digital ID หรือ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ในอดีตที่ผ่านมาการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ หรือการให้บริการของภาคธุรกิจแก่ประชาชน ประกอบด้วยขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่มีความซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากร เกิดภาระต่อผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตน…

Read More

NDID คืออะไร National Digital ID เทคโนโลยีที่คนไทยทุกคน ควรรู้จัก

NDID คืออะไร หากคุณใช้บริการการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ หรือสมัครบริการออนไลน์ที่ใช้เงินเข้ามาเกี่ยวข้อง คงได้ยินคำว่า Digital ID ซึ่งจะมาแทนที่การใช้เอกสารต่างๆในอดีตเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารอื่น ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคอินเทอร์เน็ต ที่ไม่ต้องพกเอกสารใดๆเลย หน่วยงานต่างๆดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ได้ทันที สะดวกรวดเร็วจากการส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์บนอินเทอร์เน็ต ช่วยลดต้นทุนและการเดินทาง แต่ก็ต้องมีความปลอดภัยจากการถูกแฮกด้วย เพราะกระบวนการทางดิจิทัลยังมีช่องโหว่ ที่เสี่ยงในการปลอมแปลงเอกสาร หรือปลอมแปลงตัวตนได้ NDID คืออะไร รู้จักกับ National Digital ID NDID แบ่งเป็น 2 ความหมาย ได้แก่ NDID มีชื่อเต็มว่า National Digital ID คือ แพลตฟอร์มในการตรวจสอบตัวตน (eKYC) ของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทัล ที่ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆได้…

Read More