COO คือ อะไร แตกต่างจาก CEO อย่างไร

องค์กรธุรกิจที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ ไม่ได้เกิดจากการมีวิสัยทัศน์และการวางแผนบริหารจัดการที่ดีของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่การวางโครงสร้างของบุคลากรให้ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารระดับสูง ที่เรียกกันว่า CEO และ COO จนถึงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานก็เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว CEO คืออะไร เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คุ้นเคยและรู้จักคำว่า CEO ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า Chief Executive Officer หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์กรหรือบริษัทนั้น ทำหน้าที่เป็นประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุด โดยได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการอำนวยการ หรือบอร์ดของบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจจัดการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดังนั้นผู้ที่เป็น CEO จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถสูง และไม่สามารถทำงานเพียงคนเดียวได้ จึงต้องมี COO หรือมือขวาของ CEO เป็นผู้ช่วย COO คือ อะไร เมื่อทำความเข้าใจกับคำว่า CEO…

Read More