KPI คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการบริหารองค์กรธุรกิจ

การบริหารที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการบริหารองค์กรธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านการตลาดสูง ๆ ปัจจัยสู่ความสำเร็จนอกจากขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารแล้ว KPI หรือตัวชี้วัดความสำเร็จที่ผู้บริหารนำมาใช้ในการวัดและประเมินผล คือส่วนหนึ่งที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการสร้างยอดขาย กำไร ความพึงพอใจของลูกค้า หรือกำลังการผลิต KPI คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการบริหารองค์กรธุรกิจ KPI คืออะไร KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator หมายถึง ดัชนีชี้วัดผลงานหรือ ความสำเร็จของงาน โดยอักษรย่อแต่ละตัวมาจาก 3 ประโยค ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผลความสำเร็จ ดังนี้ K = Key หมายถึง หัวใจหลัก เป้าหมายหลัก กุญแจสำคัญของความสำเร็จ…

Read More